Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Regulamin

Regulamin korzystania z usług Mindset Kinga Kubiak, dalej „Regulamin”

Zasady ogólne:
1. Uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez Mindset Kinga Kubiak, dalej zwanym „MINDSET” jest równoznaczne z  przyjęciem do wiadomości wszystkich zapisów, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu, który dostępny jest na stronie internetowej http://yoga-mindset.pl/regulamin/. W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.

2. Brak znajomości niniejszego Regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

3. MINDSET zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.

4. Uczestnikami zajęć organizowanych przez MINDSET mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz mają uregulowane opłaty za zajęcia zgodnie z aktualnym cennikiem lub zawartą umową.

5. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywania na sali ćwiczeń.

6. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia (wymagana pisemna zgoda prawnego opiekuna osób poniżej 18 roku życia).

Płatności.

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wniesienie opłaty zgodnie z cennikiem lub zawartą umową.
2. Uiszczenie opłaty za zajęcia uprawnia do:
a) korzystania z sali ćwiczeń w ustalonych godzinach zajęć,
b) używania sprzętów MINDSET przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak maty, pasy, klocki i wałki, itd.,
c) używania na sali ćwiczeń własnej maty,
d) korzystania z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia na danej sali.

3. W uzasadnionych sytuacjach, których ocena należy do MINDSET, istnieje możliwość odrabiania zajęć w innym terminie.
Uczestnictwo w zajęciach:

1. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu bez zastrzeżeń.

2. Na zajęcia należy zabrać odpowiedni strój – luźny i nie krępujący ruchów, zgodny z zajęciami, w jakich masz uczestniczyć; najlepiej bawełniany lub tzw. oddychający.

3. Na zajęciach zazwyczaj ćwiczymy boso lub w skarpetach (tzw. „skarpety do jogi” – zazwyczaj gumowane od spodu). Ćwiczenia odbywają się na matach, które można nieodpłatnie wypożyczyć od prowadzącej.

4. Zalecane jest, aby ostatni obfity posiłek zjeść 2-4 godziny przed zajęciami, ponieważ „pełny brzuch” ogranicza Twoją sprawność.

5. Zajęcia tworzą jedną całość – nie należy się spóźniać, ani wychodzić przed czasem!

6. Przed wejściem na salę należy wyłączyć / wyciszyć telefon komórkowy. Bezwzględnie nie można rozmawiać przez telefon w trakcie zajęć, robić zdjęć ani nagrywać zajęć.

7. Nie można przychodzić na zajęcia po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub silnych leków.

8. Należy poinformować instruktora o jakiekolwiek problemach zdrowotnych lub dolegliwościach, a wcześniej skonsultować je ze swoim lekarzem i upewnić się, że zajęcia z jogi są dla Ciebie odpowiednie. MINDSET nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub inne dolegliwości zdrowotne, czy skutki które dotknęły osoby podejmujące aktywność ruchową bez konsultacji lekarskiej.

10. Nie rywalizuj! – ćwicz we własnym tempie i w granicach własnych możliwościach.

11. Uczestnik zajęć zobowiązany jest :

a) do przestrzegania i zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się,

b) do zachowania ciszy w szatniach i na sali ćwiczeń,

c) do przestrzegania instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez pracowników MINDSET. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych, takich jak: wentylacja, system grzewczy, sprzęt audio itp.

d) do zabrania ze sobą na salę wszystkich wartościowych przedmiotów; za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni MINDSET nie ponosi odpowiedzialności.


e)  do dbania o sprzęt/pomoce, na którym ćwiczy i zgłaszania instruktorowi każdej nietypowej sytuacji lub uszkodzenia związanej ze sprzętem/pomocami, odłożenia używanego sprzętu w przeznaczone do tego miejsce po ukończeniu zajęć.

f) do powstrzymania się od działań mogących zakłócić wykonywanie ćwiczeń innym użytkownikom sali lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia, jak również zniszczenia pomieszczeń w których odbywają się zajęcia.

g) nieprzebywania na Sali, na której odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora, a przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niestosowania się przez uczestnika zajęć do poleceń instruktora wyłączną odpowiedzialność ponosi uczestnik.

h) do niewnoszenia i niespożywania alkoholu i narkotyków, niepalenia na terenie sali ćwiczeń oraz w trakcie zajęć, niespożywania picia, jedzenia, żucia gumy, ssania cukierków, itp., które mogą grozić zadławieniem uczestnika zajęć.

Bezpieczeństwo na zajęciach
KAŻDA OSOBA UCZESTNICZĄCA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MINDSET PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ ORAZ W TRAKCIE ICH TRWANIA (W RAZIE NIEPRZEWIDZIANYCH OKOLICZNOŚCI), MA OBOWIĄZEK INFORMOWANIA INSTRUKTORA O SWOIM STANIE ZDROWIA, W SZCZEGÓLNOŚCI O SYTUACJACH NIETYPOWYCH, TJ. USZKODZENIA CIAŁA, RANY, KONTUZJE, BÓLE W OBRĘBIE JAKIEJŚ PARTII CIAŁA, NACIĄGNIĘCIA, POGORSZENIE SAMOPOCZUCIA.

1. MINDSET nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków.

2. MINDSET nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje uczestników zajęć powstałe podczas zajęć. Uczestnik zajęć wykonuje ćwiczenia na zajęciach na własną odpowiedzialność.

3. Uczestnik zajęć przed rozpoczęciem zajęć powinien, we własnym zakresie, skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w wybranych zajęciach w MINDSET. Osoby przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne i psychiczne, mogą uczestniczyć w zajęciach jedynie za zgodą swojego lekarza, przedstawioną na piśmie.

4. Przyjmuje się, iż Uczestnik przystępując do zajęć regularnych/kursów/warsztatów/itp. wydarzeń sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez MINDSET  jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej.

5. Kobiety w ciąży i trzy miesiące po ciąży mają bezwzględny obowiązek informowania instruktora o swoim stanie. Panie w okresie ciąży powinny dodatkowo posiadać i przedstawić pisemne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań dla praktykowania jogi.

6. Nie należy ćwiczyć po długim pobycie w pełnym słońcu, bezpośrednio po innych formach pracy z ciałem w tym po saunie, masażu.

7. Uczestnik zajęć nie może sam wykonywać zaawansowanych ćwiczeń (np. pozycje odwrócone) bez asekuracji instruktora, chyba że instruktor stwierdzi, że uczestnik zajęć może dane ćwiczenie – sam już wykonać.

8. Uczestnik zajęć nie może ćwiczyć w biżuterii – pierścionki, bransoletki, kolczyk w brzuchu i innych nietypowych miejscach, które mogą powodować uszkodzenia ciała i sprzętu/pomocy, na którym ćwiczy.

9. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor ma prawo do niewpuszczenia na salę osób spóźniających się.

10. MINDSET jak i instruktor ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub w inny sposób zachowuje się niestosownie, nie przestrzega Regulaminu zajęć, w szczególności jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

11. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku.

12. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on sam lub jego prawny opiekun.

13. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren sali ćwiczeń.

Sprawy ogólne

1. Uczestnik zajęć MINDSET wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji MINDSET, w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez MINDSET lub współpracowników.

2. Uczestnik zajęć MINDSET wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MINDSET, w celach związanych z realizacją zajęć oraz informacyjnych i marketingowych (newslettter MINDSET), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późń.zm.). Uczestnik zajęć w dowolnym momencie może zażądać usunięcia jego danych z systemu prowadzonego przez MINDSET.

4. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu MINDSET  mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć.

5. Wszystkie reklamacje prosimy zgłaszać na adres: kinga@yoga-mindset.pl